ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

กิจกรรม

งานสัมนาทิศทางการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563

28 ตุลาคม 2562 15:55

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564

17 กุมภาพันธ์ 2562 12:03

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ 2 2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ 2 2561

17 กุมภาพันธ์ 2562 11:17