การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564

โพสเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 12:03

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ช้ัน 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสาคัญได้แก่ 1) เพ่ือระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564 และ 2) เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชนด้านการท่องเท่ียว ทั้งนี้รูปแบบการจัดการประชุมแบ่งออกเป็น ภาคเช้า เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น ท่ีมีต่อร่างยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมีการนาเสนอสาระสาคัญของ ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยท่ีปรึกษา และมีการดาเนินการสนทนากลุ่มในประเด็นสาคัญ ได้แก่ 1) กรอบการ เปิดรับข้อเสนอโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะกลาง ด้วยโครงการประกวดเมือง/ แหล่ง ท่องเที่ยวต้นแบบ 2) โครงการดาเนินการของกองทุนฯ ในระยะยาว ด้วยโครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่คลังสมอง (Think tank) การท่องเที่ยว จากน้ันในช่วงบ่ายเป็นการช้ีแจงและแนะนา การขอรับทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการตอบข้อซักถามโดยวิทยากรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย


งานสัมนาทิศทางการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563

28 ตุลาคม 2562 15:55