งานสัมนาทิศทางการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563

โพสเมื่อ : 28 ตุลาคม 2562 15:55

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดงานสัมนาทิศทางการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องฟังก์ชั่น อีเลฟเว่น ชั้น 11 โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ

ซึ่งในงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ให้การต้องรับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จำนวน 180 คน โดยการสัมนาได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการท่องเที่ยวไทย ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย" โดย รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 และการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง ข้อเสนอโครงการ การยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้เขียนข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์


การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564

17 กุมภาพันธ์ 2562 12:03