ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : 24 สิงหาคม 2563 10:00

            เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่าเพชรบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for all) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง

15 กันยายน 2563 10:00

ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแหลมสัก

27 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

27 สิงหาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส"

26 สิงหาคม 2563 10:10