ที่มาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ความเป็นมา

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 22 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยวการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น

กองทุนฯ ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้กองทุนฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


หลักการและแนวทางการสนับสนุนของกองทุน

(1) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อน าไปใช้ด าเนินงานตามนโยบาย หรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล

(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน


วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย


พันธกิจหลัก (Mission)

(1) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

(2) ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

(3) บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์หลัก (Goal)

(1) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

(2) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

(3) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับ


• การพัฒนาการท่องเที่ยว

• การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

• การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร

• การตลาด

• การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน

• การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

• การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น

หมวดหมู่เอกสาร

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย