ขอรับการสนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้พิจารณาอณุมัติโครงการต่างๆ