ขอรับการสนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้พิจารณาอณุมัติโครงการต่างๆ
โครงการเสร็จสิ้น
จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทั้งหมด
98.14%
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.86%
จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน
จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด
จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด
578,668,383.91
จํานวนเงินสนับสนุนที่เบิกจ่ายแล้ว
0.00