โครงการ : ภาพยนตร์สารคดีรูปแบบความเป็นจริงเสมือน (virtual reality - VR) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย กรณีศึกษา: VR นั่งเรือชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รอบเกาะรัตนโกสินทร์

กรอกรหัสโครงการ

หาหจำรหัสโครงการไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกทีนี่