โครงการ : การสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กรอกรหัสโครงการ

หาหจำรหัสโครงการไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกทีนี่