โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับเมืองแห่งอนาคตในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัยเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

กรอกรหัสโครงการ

หาหจำรหัสโครงการไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกทีนี่