โครงการ : การยกระดับส่งเสริมแนวทางจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ภายใต้นโยบาย สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม ยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอกรหัสโครงการ

หาหจำรหัสโครงการไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกทีนี่