โครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคลากรของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว