แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 2566

Invalid Input

Invalid Input

ใช้ทำกราฟ/ตาราง

Invalid Input

Invalid Input

ใช้ทำกราฟ/ตาราง

Invalid Input

ใช้ทำกราฟ/ตาราง

Invalid Input

ใช้ทำกราฟ/ตาราง

Invalid Input

Invalid Input

ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 3

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 4

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 5

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

Please enter the name!

Please provide a valid e-mail!

Retype the e-mail!

Please provide an username!

Please enter a password!

Retype the password!

1. ชื่อโครงการ

โปรดใส่ข้อมูล

Invalid Input

โปรดใส่ข้อมูล

Invalid Input

Invalid Input

2. หลักการ และเหตุผล

Invalid Input

3. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ (ระบุวัตถุประสงค์โครงการเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

4. เป้าหมายโครงการ ( ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณที่ชัดเจน หรือกำหนดเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้ )

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

5. สถานที่ / พื้นที่ดำเนินโครงการ

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

6. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

Invalid Input

Invalid Input

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูล

7. วิธีการดำเนินงาน

Invalid Input

Invalid Input

8. แผนการดำเนินงาน ( แสดงปริมาณงานตามขั้นตอน และระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ )

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

9. จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน

โปรดใส่ข้อมูลเฉพาะตัวเลข

9.1 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

Invalid Input

Invalid Input

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน พร้อมแนบราคากลาง (ถ้ามี)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

10.1 ผลเชิงปริมาณ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

Invalid Input

Invalid Input

10.2 ผลเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

11. แนวทาง/ ขั้นตอนการบริหารจัดการ (แยกเป็นข้อชัดเจน)

11.1 ขั้นตอนการบริหารจัดการก่อนดำเนินโครงการ/ขณะดำเนินโครงการ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

11.2 ขั้นตอนการบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

14. ผู้เสนอโครงการ (ควรเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

Invalid Input

Invalid Input

ระบุวันทีในรูปแบบ dd-mm-yyyy

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

13. บุคคลากรในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารหลังโครงการเสร็จ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input