โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566

เหตุผลความจำเป็น

การท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น ในหลายประเทศทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศของตนเองได้ ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกเอาไว้ได้ โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องพัฒนาเป็นระบบและมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยในแผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว ของแผนแม่บทภายต้ยุทธศาสตร์ซาติ
ประเด็นการท่องเที่ยว มุ่งให้พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงการติดตามประเมินผลคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการรายงานสถานการณ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ในกรมท่องเที่ยวดำเนินการอยู่นั้นได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากที่สุดและเพื่อให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างฐานข้อมูลระบบสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวที่กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการในปัจจุบัน ตลอดจนการปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่กรมการท่องเที่ยวจัดเก็บอยู่นั้น ยังไม่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น การจัดทำโครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นส่งเสริมการพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐหรือผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป


วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในฐานข้อมูลระบบสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
2) เพื่อพัฒนาการแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน

Image
Image
Image