โครงการก่อสร้างแพลอยน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ เทศบาลเกาะนางคำ ประจำปี 2566

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48.125 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 5,729 คน นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 49.97 และนับถือศาสนาพุทธ 50.03 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงและเกษตรกรรมและมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ จากสภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ตำบลเกาะนางคำ เป็นทางเชื่อมผ่านระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาทั้งทางบกและทางน้ำจึงเหมาะในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลเกาะนางคำ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง เพราะมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นธรรมชาติมีทรัพยากรสมบูรณ์ สวยงาม และเป็นการต่อยอดสถานที่ท่องเที่ยวเดิม "แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ" เทศบาลตำบลเกาะนางคำ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานของท่านเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ จำนวน 1 หลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดพัทลุงตามนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดและเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและสร้างรายได้ให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดพัทลุง 

2) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

4) เพื่อเพิ่มศักยภาพการหมุนเวียนของระบบทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

5) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนใจของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

Image
Image
Image