พรบ. / ระเบียบ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2567

   ดาวน์โหลดไฟล์                        
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ว่าด้วยการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีบัญชี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์  
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการสนับสนุนวงเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืม
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ว่าด้วยการชำระคืนเงินให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งที่ 345/2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง จ้างพนักงานทุนหมุนเวียน
ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งที่ 1-2566 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดรายละเอียด วิธ๊การ และรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านบัตรโดยสารเครื่องบิน ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ  ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีบัญชี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการสนับสนุนวงเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยการชำระคืนเงินให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

คำสั่งที่ 1-2566 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเทียวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรด้านการประกันภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ  ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์