ยุทธศาสตร์

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

Image

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการกองทุนฯ

ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีบัญชี 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2565
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2564
และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2565
(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562)
ดาวน์โหลดไฟล์
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2565 (ประจำปีงประมาณ 2562) และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2564 ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2566 - 2570และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564)
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2563)
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2563-2565
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีบัญชี 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระยะยาว พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2565
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2564
และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2565
(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562)
ดาวน์โหลดไฟล์
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2565 (ประจำปีงประมาณ 2562) และแผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562-2564 ดาวน์โหลดไฟล์
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2563) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ดาวน์โหลดไฟล์
ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ระยะยาว)
พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ระยะยาว)
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564)
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2563) และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนความเสี่ยงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี 2567  ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีบัญชี 2567
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนความเสี่ยงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปี 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีบัญชี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีบัญชี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์