เกี่ยวกับกองทุน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ที่มาของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ความเป็นมา

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานเรียกว่า "กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ

หลักการและแนวทางการสนับสนุนของกองทุน

 1. เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
 2. เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูล
 3. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย

พันธกิจหลัก (Mission)

 1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
 2. ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
 3. บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

 1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน
 2. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
 3. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับ

 • การพัฒนาการท่องเที่ยว
 • การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
 • การตลาด
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน
 • การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
 • การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น
 • การจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ

รายงานการเงินกองทุนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย