Image

ด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "สะดวก สะอาด ปลอดภัย และได้อัตลักษณ์" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว การเสริมประสิทธิภาพด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และการรักษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว