การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ (ไทรน้อย)
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

 

โครงการดำเนินการจัดซื้อรถราง ล้อยาง อุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องเสียง ใช้นำเที่ยวในชุมชน
เนื่องจากฐานการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนมีระยะทางไกลกัน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สะดวกเดินทาง
ในกรณีมาเป็นหมู่คณะ

Image
Image