กิจกรรมที่ดำเนินการ : สร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว 1 แห่ง
(ชาย 2 ห้อง หญิง 4 ห้องผู้พิการ 1 ห้อง

Image
Image
Image