Image

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562–2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่

  1. เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทางยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562–2564 และ
  2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้รูปแบบการจัดการประชุมแบ่งออกเป็น ภาคเช้าเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562–2564 โดยมีการนำเสนอสาระสาคัญของร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยที่ปรึกษา และมีการดำเนินการสนทนากลุ่มในประเด็นสาคัญ ได้แก่

  1. กรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะกลาง ด้วยโครงการประกวดเมือง/แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
  2. โครงการดำเนินการของกองทุนฯ ในระยะยาว ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่คลังสมอง (Think tank) การท่องเที่ยว

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงและแนะนำการขอรับทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการตอบข้อซักถามโดยวิทยากรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย