การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 - 2570
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 - 2570

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image